Onze kantoorpraktijk, vereisten aan exploten

Exploten

Exploten

Gerechtsdeurwaarders doen exploten. Deze taak is ook voorbehouden aan de gerechtsdeurwaarder. De inhoud van de exploten vloeien uit de wet voort. Zowel het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering als de Gerechtsdeurwaarderswet stellen eisen aan deze exploten.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder exploten doet, laat hij een afschrift van het exploot bij de beslagene en houdt hij het origineel voor zijn opdrachtgever.

Artikel 15 van de Gerechtsdeurwaarderswet

Artikel 15 van de Gerechtsdeurwaarderswet stelt de volgende vereisten aan exploten:

 1. Exploten moeten duidelijk zijn;
 2. Exploten moeten in onafgebroken samenhang zijn;
 3. Het gebruik van niet gangbare afkortingen is niet toegestaan;
 4. Exploten moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften;
 5. De datering van exploten moet in letters zijn;
 6. Exploten moeten ondertekend zijn door de gerechtsdeurwaarder;
 7. De kosten van de exploten moeten onderaan de exploten worden vermeld.

De laatste jaren is er een discussie op gang gekomen omtrent de duidelijkheid van exploten. Door de formaliteiten die de wetgever stelt aan exploten is het voor een leek moeilijk te begrijpen. Echter, indien exploten op een andere wijze worden opgesteld neemt de gerechtsdeurwaarder een risico dat de rechtbank oordeelt dat de exploten niet voldoen aan de formaliteiten. De discussie over de begrijpelijkheid van de exploten zal voortduren.

Artikel 45 Rechtsvordering

In dit artikel is bepaald dat de gerechtsdeurwaarder bevoegd is om exploten te doen en aan welke vereisten exploten moeten voldoen. Lid 3 vermeldt de volgende vereisten:

 1. De datum van betekening;
 2. De voornamen, achternaam en woonplaats van de eiser (indien het een natuurlijk persoon betreft);
 3. De voornamen, achternaam en kantooradres van de deurwaarder;
 4. De naam en woonplaats van de persoon waarvoor het exploot is bestemd;
 5. De naam en hoedanigheid van degene aan wie het exploot is gelaten.

In de exploten wordt de eiser vaak aangeduid als verzoeker, rekwestrant of gewoon eiser en de persoon waarvoor de exploten zijn bestemd vaak als verweerder, gerekwestreerde of geïnsinueerde. De benamingen die hiervoor zijn genoemd zijn juridisch juist.

Indien de persoon waarvoor het exploot is bestemd een rechtspersoon is, dient de statutaire naam te worden vermeld in het exploot.

Praktisch gezien wordt zoveel mogelijk informatie van degene voor wie het exploot is bestemd, in het exploot vermeld.

Indien bijvoorbeeld enkel in het exploot staat vermeld dat het Smit uit Amsterdam betreft en het exploot wordt gelaten aan het adres van Smit, waar meerdere personen wonen die Smit heten, is het niet duidelijk voor wie het exploot is bestemd en daardoor kan ook niet de hoedanigheid worden aangegeven van degene aan wie het exploot gelaten is.

Armaere Gerechtsdeurwaarders

Armaere Gerechtsdeurwaarders is een landelijk werkend gerechtsdeurwaarderskantoor dat zich specifiek richt op de ambtelijke praktijk. Armaere werkt voor advocaten en incassobureaus door het hele land. Dagvaardingen en beslagen worden door Armaere in heel Nederland uitgebracht c.q. gelegd.