bankbeslag

Het was overal in het nieuws: de Urgenda-uitspraak van 20 december 2019. De zaak is vaak verschenen in de media maar juridisch gaat er ook het een en ander schuil achter de uitspraak. In dit artikel ga ik in op de inhoud van de uitspraak, de achterliggende juridische kwestie en de situatie na de beslissing.

Inhoud van de uitspraak

De rechtszaak loopt al sinds 2015 en is nu eindelijk ten einde gekomen. De rechtbank in 2015, het hof in 2018 en de Hoge Raad eind 2019 zijn allemaal tot hetzelfde oordeel gekomen: Urgenda wint. Dit gewezen oordeel van de Hoge Raad betekent dat de zaak onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat er geen rechtsmiddel meer openstaat tegen dit oordeel en dat de zaak beslissend is voor de kwesties van geschil.

Deze zaak ging voor de menigte vooral over het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen met 25% ten opzichte van 1990. De Staat had aangevoerd dat de doelstelling was eind 2020 een reductie van 20% te behalen ten opzichte van 1990 en daarna in de opvolgende jaren sneller af te bouwen. Dat zou betekenen een reductie van uitstoot tot 49% in 2030 en 95% in 2050. Urgenda beweerde echter dat de Staat in lijn met het VN-klimaatverdrag minimaal naar 25% uitstoot reductie moest gaan aan het eind van 2020. Eigenlijk zou dit richting de 40% moeten zijn om het toekomstbeeld daadwerkelijke haalbaar te maken.

Deze forse uitstoot reductie is niet onhaalbaar gezien het feit dat er genoeg landen zijn die hun uitstoot met meer dan 30% hebben gereduceerd en er zijn zelfs 6 landen in de EU die hun uitstoot met meer dan 40% hebben gereduceerd. Zo had Litouwen met 58% de grootste uitstootreductie in 2017 ten opzichte van 1990, gevolgd door Letland met 57% en Roemenië met 54%. Ook onze buren, Duitsland en België, scoren veel hoger dan Nederland met 28 respectievelijk 22 procent uitstootreductie in 2017 ten opzichte van 1990. In 2017 bleef Nederland namelijk hangen op een summiere reductie van 13%.[1]

Het oordeel van de Hoge Raad is overduidelijk: de Nederlandse Staat is verplicht de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met ten minste 25% per eind 2020 ten opzichte van 1990.[2] Belangenorganisaties die verband houden met klimaatverandering en opwarming van de aarde stonden natuurlijk te springen na het oordeel van de hoogste rechter. Anderen waren echter sceptisch over de uitspraak. Met name bij juristen was de uitspraak niet makkelijk te accepteren.

Achterliggende juridische kwestie

In de democratische rechtstaat waarin wij leven is het namelijk zo dat we het staatsbestel zo hebben ingedeeld dat er een redelijke spreiding van machten is. Dat betekent dat de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht elkaar controleren en balanceren (Trias Politica). Een beslissing als degene in deze zaak lijkt te haaks te staan op dit principe. In feite legt de rechter een verplichting op aan de Staat. De ene macht geeft hier dus een bevel aan de andere macht. Dit wordt door sommige dan ook opgevat als een greep naar de macht door rechters.[3]

Het kerngeschil van de zaak vanuit juridisch oogpunt was dan ook: mag de Staat een verplichting worden opgelegd door de rechter? De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Besluitvorming omtrent het beleid van de Staat ligt in beginsel bij de regering en het parlement. Het geschil is echter gebaseerd op art. 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit zijn absolute grondrechten, met andere woorden: een verbod voor de Staat om burgers te ontzien van die rechten. Deze artikelen brengen echter ook positieve verplichtingen mee voor een staat. Dat betekent dat een staat die gebonden is aan het verdrag, zoals ook Nederland, maatregelen moet treffen om deze grondrechten te waarborgen. Hierin ziet de Hoge Raad voldoende grondslag om de Staat te verplichten zich aan deze positieve verplichtingen te houden en in het bijzonder om maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren naar het target van 25% per eind 2020.

In mijn ogen vormt dit geen onevenwichtigheid in de Trias Politica omdat ook de Staat gebonden is aan het recht. Deze positieve verplichtingen stammen uit een Verdrag die getekend is door de Nederlandse Staat zelf. Het feit dat het hier gaat om een verplichting aan de Staat is dan ook meer dan terecht. Van belang is hier op te merken dat de rechter de Staat een verplichting geeft om maatregelen te nemen maar dat de manier waarop dat moet worden ingevuld aan de Staat wordt gelaten. Het beleid blijft dus in zoverre nog steeds in handen van de Staat, enkel het bevel dat er iets gedaan moet worden komt bij de rechter vandaan.

Vervolgstappen na de uitspraak

De manier waarop de uitstootreductie plaats gaat vinden is vooralsnog onbekend. Wel is deze maand een kolencentrale dicht gegaan, wat een begin is om de uitstoot te reduceren. Ook heeft Urgenda een 40-puntenplan opgesteld waarin ze allerlei maatregelen opperen die er makkelijk voor kunnen zorgen de uitstoot voldoende te reduceren en dus op zijn minst 25% uitstootreductie te behalen per eind 2020 ten opzichte van 1990.[4]

Zoals het er nu voor staat is het nog maar afwachten wat voor maatregelen de Staat gaat treffen. Ze zijn nu wel gebonden aan het bevel dat er iets moet gebeuren. Of hier gehoor aan wordt gegeven is echter een tweede vraag die speelt. Wordt het een machtsspel tussen de uitvoerende/wetgevende macht en de rechterlijke macht of gaat de Staat zich erbij neerleggen? Het laatste is in ieder geval nog niet gezegd.

 

Auteur: Max van der Veer

[1] NOS,Internationaal veel belangstelling voor uitspraak Urgenda, geraadpleegd op 12-1-2020 via: https://nos.nl/artikel/2315591-ook-internationaal-veel-belangstelling-voor-uitspraak-urgenda-zaak.html.

[2] HR, 20-12-2019, nr. 19/00135 (Urgenda).

[3] NJB, De zaken die er echt toe doen, geraadpleegd op 12-1-2020 via:

https://www.njb.nl/blog/de-zaken-die-ertoe-doen.40244.lynkx.

[4] NOS,Internationaal veel belangstelling voor uitspraak Urgenda, geraadpleegd op 12-1-2020 via: https://nos.nl/artikel/2315591-ook-internationaal-veel-belangstelling-voor-uitspraak-urgenda-zaak.html.

Wet afwikkeling massaschade

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: Wamca) zal per 1 januari 2020 in werking treden.[1] Het wetsvoorstel voor deze wet gaat terug tot 15 november 2016. Toen zag men al in dat er de mogelijkheid zou moeten bestaan van een collectieve actie in geval van massaschade, in het bijzonder een vordering tot schadevergoeding. De wet is nu eindelijk officieel van de grond, met alle gevolgen van dien. In dit artikel wordt de Wamca inhoudelijk onder de loep genomen en in dat kader zullen de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van het intreden van de Wamca worden besproken.

De situatie tot 1 januari 2020

De wet zal binnenkort in werking treden maar we zijn tot die tijd gebonden aan de huidige wetgeving. De nieuwe wet zal zien op gevallen van massaschade. Hier kunnen bijvoorbeeld woekerpolissen of gebrekkige medicijnen onder worden verstaan. Dit zijn dus zaken waarin door veel gedupeerden schade wordt geleden.

Er bestaat al huidige wetgeving in het kader van collectieve acties. De Wet collectieve actie regelt dat belangenorganisaties voor een groep gedupeerden een procedure aanhangig kunnen maken bij de rechter. Er kan in een dergelijke situatie door de belangenorganisatie een verklaring van recht gevorderd worden. Als deze vordering wordt toegewezen dan staat vast dat de wederpartij aansprakelijk is en de rechter kan een verbod of gebod opleggen aan de aansprakelijk gestelde partij. Het is echter in de huidige situatie niet mogelijk schadevergoeding te vorderen en de rechter kan de schadeveroorzakers hier dus ook niet voor veroordelen. Gedupeerden moeten dan individueel naar de rechter om schadevergoeding te vorderen. Het nadeel hiervan is dat deze schadeveroorzakers niet zonder slag of stoot de schadevergoeding zullen betalen. Er is dan een procedure bij de rechter nodig om schadevergoeding te kunnen eisen.[2] Een individuele gedupeerde heeft vaak niet de tijd om een lange procedure aan te gaan, laat staan de financiële middelen die met een civiele procedure gepaard gaan.

Er bestaat ook al huidige wetgeving in het kader van massaschade. De wet collectieve afwikkeling massaschade regelt dat een belangenorganisatie voor een groep gedupeerden een schikking kan treffen met de schadeveroorzakers. Een belangenorganisatie kan dan in een procedure aan de rechtbank verzoeken om de schikking voor alle gedupeerden verbindend te verklaren. Het gaat hier echter om een schikking. Schadeveroorzakers kunnen weigeren mee te werken aan een schikking en dan moeten individuele gedupeerden dus alsnog zelf een procedure bij de rechter aanhangig maken om daadwerkelijk de schade vergoed te krijgen.[3]

De situatie vanaf 1 januari 2020

Bovenstaande moeilijkheden worden door de nieuwe wetgeving hopelijk verholpen. Het gaat in dit soort zaken vaak niet om weinig schade maar juist om heel veel schade. Gedupeerden hebben dan een extra groot belang bij een goede afwikkeling van massaschade. Daarvoor is de Wamca in het leven geroepen. De wet zal deel uit gaan maken van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als Titel 14A, genaamd Rechtspleging in zaken betreffende een collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling.

Het grootste voordeel van de Wamca is dat de rechter nu bevoegd is om vast te stellen of de schadeveroorzaker aansprakelijk is en welke schadevergoeding betaalt moet worden. De rechter zal hiervoor één belangenorganisatie aanwijzen als Exclusieve Belangenbehartiger. Deze partij zal opkomen voor alle gedupeerden. Met deze gang van zaken worden de individuele procedures dus omzeild en kan alles gelijk in één procedure geregeld worden. Dit bespaard met name veel tijd en geld.

Een ander groot voordeel is dat de optie van schikking opeens veel aantrekkelijker wordt. Schadeveroorzakers kunnen namelijk door de rechter in de hoofdzaak worden veroordeeld tot schadevergoeding. Dit is vaak een stuk minder gunstig en daarom zal de schadeveroorzakende partij veel sneller instemmen met een schikking. Anders moeten ze namelijk de procedure volgen, wat geld en tijd kost, en afwachten wat de schadevergoeding is die ze moeten betalen.[4]

Een logisch gevolg hiervan zou zijn dat massaschadezaken veel sneller zullen worden afgedaan omdat niet veel zaken meer een volledige procedure zullen doorlopen. Dit is een voordeel voor zowel de schadeveroorzakers als de gedupeerden. Voor schadeveroorzakers is het een voordeel omdat ze nu maar één zaak hoeven te behandelen en veel sneller klaar zijn met alle schadeclaims. Normaliter krijgen ze namelijk allerlei individuele processen om de oren waar ze niet op zitten te wachten. Voor gedupeerden is het een voordeel omdat zij gelijk duidelijkheid hebben in de hoofdzaak en niet zelf in een aparte rechtszaak de schadevergoeding hoeven te vorderen.

Conclusie

De nieuwe wetgeving lijkt al met al een positieve aanvulling op het bestaande recht inzake massaschade en collectieve acties waar met name gedupeerden in de toekomst de vruchten van zullen plukken.[5]

[1] Volgens Stb. 2019/447.

[2] Schadevergoeding op grond van art. 3:305a BW.

[3] Oude wetgeving gebaseerd op een uiteenzetting van de Rijksoverheid over schadevergoeding in geval van massaschade, geraadpleegd op 19-12-2019 via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/schadevergoeding-massaschade-consumenten.

[4] De nieuwe situatie is gebaseerd op een uiteenzetting van de Eerste Kamer van de hoofdlijnen van de Wamca, geraadpleegd op 19-12-2019 via: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34608_wet_afwikkeling_massaschade.

Belangrijkste veranderingen en/of toevoegingen: art. 3:305a BW en art. 1018b t/m 1018m Rv.

[5] De Wet  afwikkeling massaschade in collectieve actie: Stb. 2019/130.

rechters

Op 21 November 2019 kwam het NRC met het nieuws dat de rechtspraak vast loopt en dat de rechters overbelast zijn. Dit is natuurlijk niet een probleem dat zomaar uit de lucht is komen vallen maar een probleem dat al even speelt. Het is wel interessant dat een journalist bij dit onderzoek een tweetal weken meeloopt om te ervaren hoe het er in de rechtspraktijk aan toegaat.[1] Wat zijn de voornaamste problemen in rechtbanken? En hoe wilt de rechtspraak die gaan oplossen? U leest het in dit artikel.

Veel zaken

Een groot probleem is de vele zaken die een rechtbank voor de kiezen krijgt. Vooral van belang is dat rechters aangeven altijd te willen streven naar perfectie. In principe is dat natuurlijk iets goeds, maar het levert wel veel werkdruk op omdat ze geen detail willen missen. Met vele achterstallige zaken in het achterhoofd is het dan nogal een druk om niet de fout in te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat rechters het veel drukker hebben dan juridisch medewerkers. Veel rechters loggen vaak in de avond in, vermoedelijk omdat ze overdag simpelweg geen tijd hebben de zaak grondig te bekijken. Rechters zijn namelijk ook gewoon mensen, veelal met gezin, die hun tijd moeten zien te verdelen tussen werk en privé.

Gefaalde modernisering

Hiermee hangt de gefaalde modernisering van het burgerlijk procesrecht samen. Met de introductie van de KEI-wetgeving moest procesrecht vooral digitaal geregeld worden. Hierdoor werd digitaal procederen verplicht. Het bleek in de praktijk echter niet te werken en veel rechtbanken gingen al snel over op de ouderwetse behandeling van zaken. Omdat het binnen de rechtspraak zo mislukte is de Spoedwet stopzetting KEI in het leven geroepen, die per 1 oktober 2019 in werking is getreden.[2] Hierdoor gingen rechtbanken weer op papier werken, wat zeer veel administratieve lasten met zich meebracht. Dit betekent ook dat er weer meer mensen aangenomen moesten worden nadat die eerst niet meer nodig waren door de digitalisering van het procederen. Al met al een last die veel tijd, energie en geld heeft gekost.

Duur van zaken en taalgebruik in uitspraken

Een ander groot probleem lijkt de duur en aard van de zaken te zijn. Veel zaken duren namelijk erg lang en als er dan eindelijk een oordeel komt is het voor veel mensen niet te begrijpen. Er ontstaat daarom een landelijke behoefte om sneller uitspraak te doen in een beter begrijpelijke vorm. Dit is bijvoorbeeld een ontwikkeling die in het bestuursrecht al wordt gehanteerd. Er wordt dan met name gelet op de grootte van een uitspraak (dus niet te groot) en de helderheid van taal. Het moet namelijk voor een burger te begrijpen zijn wat de gevolgen zijn van een uitspraak in zijn of haar zaak. Dit is meestal in het burgerlijk recht niet erg omdat er vaak een advocaat aan de zijde van een procespartij staat maar dit is niet in alle zaken het geval. In die zaken waar in persoon kan worden geprocedeerd is het van belang de uitspraken zo duidelijk mogelijk te maken en de duur van de zaken zoveel mogelijk te beperken.

Oplossing hoeveelheid zaken

Een oplossing voor de grote hoeveelheid zaken waar de rechtbanken mee worstelen is het extra werven van rechters en juridisch werknemers om deze achterstanden weg te werken. De rechtspraak wil hierbij ervaren juristen aannemen om zo snel mogelijk de zaken af te kunnen handelen. Deze juristen zullen dan als rechter-plaatsvervanger aan de slag gaan waar ze zoveel mogelijk direct uitspraak doen. Ook wordt extra administratief personeel gezocht om alle vonnissen snel uit te kunnen werken om de werklast van de rechters zo minimaal mogelijk te houden. Het doel van de rechtspraak is binnen drie jaar de achterstanden weg te werken. Dit wordt gefinancierd door een toegezegd budget van de overheid van 29 miljoen euro voor de komende drie jaar.[3] Een flinke maatregel dus die hopelijk enige orde op zaken zal stellen.

Oplossing duur zaken

Het streven is om niet alleen de achterstallige zaken weg te werken maar ook om de zaken sneller af te doen. Een van de oplossingen in dit kader is het hanteren van kortere doorlooptijden.[4] Ook wil de rechtspraak (potentiële) procespartijen beter informeren over de duur van een rechtszaak om zo een beter beeld te scheppen van de te verwachten stappen in het proces. Dit kan bijdragen aan de maatschappelijke behoefte om sneller en duidelijker uitspraak te doen. Een van de middelen om zaken sneller af te kunnen handelen is het werken met een zogenaamde flexpool. Hierdoor kunnen gerechtsmedewerkers snel worden ingezet waar nodig. Rechtspraak is nu eenmaal niet altijd even druk, waardoor op sommige momenten veel meer werknemers nodig zijn dan op andere momenten.[5] Het doel van de rechtbanken is deze pieken en dalen beter op te pakken om zo de zaken sneller af te kunnen handelen.

Conclusie

Al met al is de drukte in de rechtspraak een groot probleem. Procespartijen raken gefrustreerd door de duur van rechtszaken en rechters hebben moeite om alle zaken te behandelen door de hoeveelheid achterstallige en nieuwe zaken. Voor de oplossingen die nu door de rechtspraak worden gehanteerd moet in praktijk nog worden gekeken of ze hun vruchten afwerpen. Feit is wel dat de overheid het probleem erkend en hier budget voor vrij maakt. Ook is het positief dat de rechtspraak ermee bezig is de problemen te verhelpen. Of deze maatregelen echter voldoende zijn zal nog moeten blijken omdat vooralsnog de problemen blijven bestaan.

[1] De problemen in de rechtspraak zijn gebaseerd op dit onderzoek, geraadpleegd op 12-12-2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/21/de-overbelaste-rechtbank-a3981139.

[2] Voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (Stb. 2019, 241). Deze wet treedt op 1 oktober 2019 in werking (Stb. 2019, 247).

[3] Aankondiging Julia Mendlik, president rechtbank Midden-Nederland, geraadpleegd op 12-12-2019 via: https://www.advocatenblad.nl/2019/11/28/verkorte-opleiding-tot-rechter-moet-achterstanden-wegwerken/.

[4] Tijd vanaf het aanmelden van een zaak bij de rechtbank tot de uitspraak van een rechter.

[5] Rechtspraak: duur rechtszaak moet korter, geraadpleegd op 12-12-2019 via: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-duur-rechtszaak-moet-korter.aspx

verhaalsrechten

Verhaalsrechten ontstaan wanneer een schuldenaar niet nakomt. De schuldeiser heeft dan een verhaalsrecht op al de goederen van de schuldenaar.[1] Er kunnen echter veel meer schuldeisers zijn bij dezelfde schuldenaar. Als dit zo is, volgt vaak faillissement. Dan kunnen de schuldeisers zich gezamenlijk verhalen op de goederen van de schuldenaar. Wanneer er inderdaad meer schuldeisers zijn is de vraag: wie komt eerst? De schuldenaar bezit normaliter namelijk niet genoeg vermogen om al zijn schulden te betalen.

Hoofdregel

Als hoofdregel geldt: schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om naar evenredigheid van ieders vordering te worden voldaan. Dit gaat op na voldoening van de kosten van executie.[2] De kosten van de curator is een voorbeeld van executiekosten. Schuldeisers die een gelijk verhaalsrecht hebben ten opzichte van alle goederen van de schuldeiser en geen voorrang of voorrecht hebben worden concurrente schuldeisers genoemd. Op dit uitgangspunt en deze groep schuldeisers zijn echter heel wat uitzonderingen. Die zullen hieronder worden besproken.

verhaalsrechten

Fiscus

Een bijzondere schuldeiser is de fiscus. De fiscus, ook wel de belastingdienst, heeft een voorrecht op alle goederen van een belastingschuldige.[3] Dit is een algemeen voorrecht die in rangorde boven de concurrente vorderingen zal komen. Ook heeft de fiscus het zogenaamde fiscaal bodemvoorrecht dat vóór alle andere schuldeisers gaat. In dat geval gaat het om goederen die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, meestal een schuldenaar die loon- of omzetbelasting verzuimd heeft te betalen en het gaat om een bodemzaak.[4] Gezien deze strenge voorwaarden is niet vaak sprake van een fiscaal bodemvoorrecht en moet dit echt gezien worden als een grove uitzondering op de hoofdregel.

Voorrechten

Voorrechten hebben ook voorrang op de concurrente crediteuren.[5] Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen bijzondere en algemene voorrechten. Bij bijzondere voorrechten gaat het om een voorrecht op een bepaald goed van de schuldenaar, waar het bij algemene voorrechten gaat om alle goederen van de schuldenaar. Bijzondere voorrechten zijn bijvoorbeeld kosten tot behoud van een goed of een vordering wegens aanneming van werk.[6] Voorbeelden van algemene voorrechten zijn de kosten van een aanvraag van faillietverklaring of vorderingen van een werknemer ten opzichte van zijn werkgever.[7] Tussen voorrechten onderling bestaat ook een verschil in rangorde. Volgens de wet gaan bijzondere voorrechten in beginsel namelijk boven algemene voorrechten.[8]

Pand en hypotheek

Pand- en hypotheekrecht gaan op hun beurt weer boven voorrecht.[9] Hypotheekrecht wordt gevestigd op registergoederen, waar pandrecht wordt gevestigd op niet-registergoederen.[10] Een registergoed is bijvoorbeeld een huis en een niet-registergoed is bijvoorbeeld een schilderij of een bank maar ook de voorraad van een onderneming. Als het gaat om de executie van onroerende zaken zal het dus vaak gaan om een huis met hypotheekrecht. De hypotheekhouder heeft dan voorrang op alle andere schuldeisers. Een pandhouder kan bijvoorbeeld een pandrecht hebben op de voorraad van een onderneming en zijn verhaalsrecht gaat dan boven die van de andere schuldeisers.

Conclusie

Al met al zijn er dus veel uitzonderingen op de hoofdregel. Het is dan ook niet altijd makkelijk om te bepalen welke schuldeiser als eerst zijn verhaalsrecht kan uitoefenen. De volgorde van deze verhaalsrechten is van groot belang omdat de schuldenaar vaak in grote betalingsproblemen verkeert en daardoor niet genoeg vermogen heeft om al zijn schulden te voldoen. Daardoor ontstaan veel situaties waarbij alleen de eerste schuldeiser iets van zijn vordering betaald krijgt. In dat geval hebben de andere schuldeisers gewoon pech en zullen zij in principe niets van hun vordering terugzien.

Onderstaand een basis-rangorde van verhaalsrechten:

 1. Executiekosten
 2. De fiscus indien een fiscaal bodemvoorrecht bestaat
 3. Pand en hypotheek
 4. Bijzondere voorrechten
 5. Algemene voorrechten
 6. Concurrente vorderingen

https://www.linkedin.com/

Auteur: Max van der Veer

[1] Art. 3:276 Burgerlijk Wetboek (BW).

[2] Art. 3:277 lid 1 BW.

[3] Art. 21 lid 1 Invorderingswet 1990 (Invw).

[4] Art. 21 lid 2 en 22 lid 3 Invw.

[5] Art. 3:278 lid 1 BW.

[6] Art. 3:284 lid 1 en 3:285 lid 1 BW.

[7] Art. 3:288 sub a en 3:288 sub c-e BW.

[8] Art. 3:280 BW.

[9] Art. 3:279 BW.

[10] Art. 3:227 lid 1 BW.

beslag leggen

Stelt u zich voor: iemand kan zijn schulden niet langer betalen en er wordt daardoor executoriaal beslag gelegd op een waardevolle roerende zaak van de schuldenaar. De schuldenaar heeft door dat het de verkeerde kant op gaat en verkoopt snel de zaak (voor een stuk lagere prijs) met het doel om executoriale verkoop te voorkomen. De roerende zaak is nu niet langer bij de beslagene en de vraag rijst dan: kan de beslaglegger toch overgaan op executie?

Paulianeus handelen

In bovenstaande situatie is sprake van Paulianeus handelen. Dit betekent dat iemand een rechtshandeling verricht (in dit geval het verkopen van de roerende zaak) terwijl hij wist of behoorde te weten dat dit benadeling van de verhaalsrechten van de schuldenaars zou opleveren.[1] Het gaat hier om een onverplichte rechtshandeling en daadwerkelijke benadeling. Dan is aan alle vereisten van de Pauliana voldaan en zal in beginsel de rechtshandeling vernietigd worden.

Blokkerende werking

De vraag is echter of een beslaglegger kan overgaan op executie terwijl het beslagen goed zich niet langer onder de beslagene bevindt. Overgaan op executie betekent dat uit de verkoop van de roerende zaak een bepaalde waarde wordt gehaald die kan worden verrekend met de openstaande schuld. De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak meerdere malen bevestigd dat beslag niet zorgt voor beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene. Dat betekent dat de beslagene gewoon rechtshandelingen kan verrichten en hij kan dan dus ook de beslagen zaken verkopen.[2] Volgens diezelfde vaste rechtspraak is het echter wel zo dat de beslaglegger zich niets van deze rechtshandelingen hoeft aan te trekken. In beginsel kan hij dus toch overgaan op executie door de relatief blokkerende werking van beslag.[3] Dit betekent dat de beslagene relatief (dat wil zeggen: ten opzichte van de beslaglegger) beschikkingsonbevoegd is om de roerende zaak te verkopen.

Derdenbescherming

Het feit is wel dat de zaak in handen van een derde (namelijk de koper) is gekomen. In sommige gevallen willen we dat deze derde wordt beschermd en dat hij toch de zaak mag houden zonder dat de beslaglegger op executie over kan gaan. De koper kan zich succesvol op bescherming beroepen wanneer hij anders dan om niet de zaak in handen heeft gekregen en hij toen te goeder trouw was.[4] Anders dan om niet betekent dat er een prestatie/betaling nodig was om de zaak te verkrijgen en te goeder trouw betekent dat de koper niet wist of behoorde te weten dat de verkoper Paulianeus handelde.

Conclusie

In de praktijk is het natuurlijk van groot belang of een executie wel of niet doorgaat. Voor zowel de beslaglegger als de derde is het dus van groot belang om op de hoogte te zijn van de huidige gang van zaken. Voor een beslaglegger in het bijzonder is het van belang om zo snel mogelijk op executie over te gaan wanneer er een executoriale titel is op roerende zaken. De blokkerende werking is hierbij van grote hulp omdat zelfs wanneer een zaak zich niet langer onder de beslagene bevindt, in de meeste gevallen toch kan worden overgegaan tot executie.

 

auteur: Max van der Veer

[1] Volgens art. 3:45 BW.

[2] Zie bijvoorbeeld HR 20-02-2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7729 (Ontvanger/De Jong q.q.) en HR 05-09-2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9351 (Forward/Huber).

[3] Volgens art. 453a lid 1 Rv.

[4] Volgens art. 453a lid 2 Rv.

Dagvaarding

Per 23 september 2019 heeft de landelijke rechtspraak antwoord gegeven op de door de KBvG en NVI gestelde vragen ten aanzien van ambtshalve toetsing in consumentenzaken en een bijbehorend informatieformulier. Naar aanleiding hiervan is landelijk besloten dat vanaf de eerste roldag na 1 december 2019 rechtbanken tussenvonnissen zullen wijzen waarin aanvullende gegevens opgevraagd zullen worden met behulp van een extra informatieformulier. Vanaf 1 april 2020 zullen rechtbanken geen tussenvonnissen meer wijzen en worden repeatplayers geacht bij dagvaarding alle nodige gegevens in te leveren.

De situatie tót 1 december 2019

Om goed te kunnen begrijpen wat dit allemaal voor effect heeft moet men eerst inzicht krijgen in de huidige situatie. Veel partijen in gerechtelijke procedures procederen eenmalig of sporadisch. Er zijn echter ook procespartijen die met regelmaat (moeten) procederen, de zogenaamde repeatplayers.[1] Deze partijen sturen dan geregeld dagvaardingen de deur uit, die matig tot niet onderbouwd zijn. Deze partijen voldoen dan niet aan de wettelijke bewijsaandraagplicht en substantiëringsplicht.[2] De rechtbank spreekt dan geregeld nietigheid van de dagvaarding uit, waarna dezelfde eiser opnieuw een dagvaarding kan sturen die dit keer wel compleet is. De eiser betaalt dan wel twee keer kosten voor het aanbrengen van de zaak[3], maar ze hebben hierdoor wel kostbare tijd gewonnen om de zaak beter voor te bereiden.

Het probleem van deze gang van zaken

Het belangrijkste probleem hiervan is dat de rechtbanken in Nederland steeds meer zaken voorgeschoteld krijgen waar ze weinig tot niets mee kunnen. Een incomplete dagvaarding zorgt er dus voor dat rechtbanken tijd steken in een uitzichtloze zaak omdat het gevolg vaak nietigheid van de dagvaarding is. Doordat de dagvaarding nietig wordt verklaard duren procedures ook vaak een stuk langer dan dat ze eigenlijk hoeven te zijn. Als in eerste aanleg direct een complete dagvaarding aangeleverd zou worden, dan zou er een veel snellere doorlooptijd zijn en dan kan de rechtbank direct ambtshalve toetsen aan het inleidende stuk van de procedure.

Nieuwe rechtspraak (situatie tussen 1 december 2019 en 1 april 2020)

Dit is nu net wat de nieuwe rechtspraak voor ogen heeft. Men is het zat van repeatplayers iedere keer een incomplete dagvaarding te ontvangen en heeft hier maatregelen tegen getroffen. Als tijdelijke nieuwe regel geldt dat rechtbanken in een overgangsperiode van 1 december 2019 tot 1 april 2020 tussenvonnissen zullen wijzen waarin zal worden aangegeven dat een extra informatieformulier ingevuld dient te worden en moet worden toegevoegd aan de zaak. Dit betekent dat extra stukken (het formulier) worden toegevoegd in de dagvaarding of als bijlage.[4] Vaak gaat het bij incomplete dagvaardingen om het ontbreken van de gronden. Indien er een wijziging is in de gronden of de eis dan dient het informatieformulier te worden betekend aan de gedaagde. Deze kosten voor extra betekening komen voor rekening van de eiser.

Belangrijkste veranderingen ná 1 april 2020

Na 1 april 2020 is de overgangsperiode voorbij en zal een rechtbank niet langer tussenvonnissen wijzen maar vanaf dan zal de rechtbank deze zaken, aangebracht door repeatplayers, beoordelen op basis van de dagvaarding zoals die is en eventuele overlegde producties behorende bij de dagvaarding.[5] De dagvaarding wordt dan bijvoorbeeld getoetst terwijl gronden ontbreken en daardoor zal snel de conclusie worden getrokken dat de eis ongegrond zal worden verklaard. Dit houdt in dat een eiser, indien hij toch zijn gelijk wil halen, in hoger beroep zal moeten gaan. Dit neemt natuurlijk een hoop extra kosten met zich mee, iets wat de eiser uiteraard wil voorkomen.

Nawoord

Van belang is dus dat eisers goed opletten bij het doen van dagvaarding. Voor de duidelijkheid volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Waar u op moeten als eisende procespartij:

 • Van 1 december 2019 tot 1 april 2020 geldt een overgangsperiode waarin een kantonrechter tussenvonnis zal wijzen in geval van een incomplete dagvaarding. Na dit tussenvonnis moet de dagvaarding compleet worden gemaakt en het informatieformulier (als bijlage te vinden onder dit artikel), indien dit een wijziging van eis of gronden bevat, betekent worden aan de gedaagde.
 • Rechtbanken Amsterdam en Den Haag, locatie Den Haag geldt dat na 1 oktober 2019 geen aanvullende informatie meer zal worden opgevraagd en hier zal de overgangsperiode dus worden overgeslagen.
 • Na 1 april 2020 worden repeatplayers geacht benodigde informatie uit eigen beweging in de dagvaarding of een bijlage bij de dagvaarding te verwerken.

Wat betreft onze dienstverlening:

 • Levert u complete dagvaardingen bij ons aan ter betekening, houdt er dan rekening mee dat de dagvaardingen moeten zijn voorzien van een ingevuld informatieformulier, als ook dat de daarin genoemde stukken bij dagvaarding moeten worden overgelegd.
 • Indien u gebruik maakt van onze juridische dienstverlening, dan verzoeken wij u vriendelijk de zaak aan de hand van het informatieformulier zo compleet mogelijk bij ons aan te leveren, om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Dit artikel is geschreven door: Max van der Veer

[1] Definitie van repeatplayers volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

[2] Volgens artikel 111 lid 3 Rv.

[3] https://www.wieringa-advocaten.nl/en/weblog/2012/01/23/een-incomplete-dagvaarding

[4] Overgangsperiode volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

[5] Situatie na 1 april 2020 volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

VVE

In het vorige artikel *https://www.armaere.nl/vves-in-nederland* werd er in de conclusie al licht gehint naar mijn standpunt over het bestaan van VvE’s: we kunnen niet zonder ze. Waarom is dat? Hoe regelen andere landen het appartementsrecht? Wat is een alternatief voor de VvE? En als laatste: waarom is de VvE dan onmisbaar? Dit zijn allemaal vragen die in dit artikel besproken zullen worden.

VvE’s in onze buurlanden

Allereerst speelt de vraag hoe andere landen het appartementsrecht geregeld hebben en of zij ook zoiets als een VvE kennen. Als we deze zoektocht bij onze buurlanden beginnen zien we al snel dat het antwoord op deze vraag bevestigend bevestigend luidt. In België kent men iets vergelijkbaars, namelijk de VME (Vereniging van Mede-Eigenaren). De benaming verklapt al dat bij het kopen van een appartement de koper van rechtswege, en dus verplicht, mede-eigenaar wordt van het pand.[1] Ook in Duitsland zien we iets vergelijkbaars aan de VvE uit Nederland, namelijk de Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).[2] Belangrijkste taken van de WEG zijn bijvoorbeeld het behoud van het appartementencomplex, zorgen voor verzekeringen en een groot onderhoudsreserve. Dit is allemaal zeer vergelijkbaar met de manier waarop VvE’s in Nederland zijn geregeld.[3]

Alternatief voor een VvE

Niet altijd hebben we in Nederland enkel de VvE gekend. Men regelde vroeger het appartementsrecht niet door middel van een VvE maar met een coöperatieve flatexploitatievereniging (CFV).[4] Er zijn twee grote nadelen verbonden aan het systeem van zo’n coöperatie. Ten eerste blijft de CFV eigenaar van het gehele appartementencomplex, waar de koper van een appartement slechts een lidmaatschap verkrijgt in de coöperatie. Je wordt dan als koper dus geen eigenaar. Ten tweede werkt de CFV met een parapluhypotheek, wat inhoudt dat de CFV één hypotheek afsluit voor het gehele pand waar vervolgens de kopers door middel van een pandlening uit deze parapluhypotheek de aankoop van het appartement kunnen financieren. Hierdoor kan je als bewoner niet zelf bepalen waar je de hypotheek afsluit en tegen welke voorwaarden omdat dit allemaal door de CFV geregeld wordt.

Hoofdfuncties van VvE’s in Nederland

Het is niet voor niets dat onze buurlanden het appartementsrecht op min of meer dezelfde manier hebben vormgegeven. Hierboven wordt aangegeven dat de VvE een betere oplossing is dan de CFV. Zoals beschreven in het artikel *Link naar artikel: VvE’s in Nederland* zijn de belangrijkste functies van een VvE het behouden en beheren van gemeenschappelijke ruimtes en de reservering voor eventueel groot onderhoud in de toekomst.

Waarom een VvE onmisbaar is

Het zijn nu net bovenstaande hoofdfuncties van de VvE die ervoor zorgen dat ze onmisbaar zijn. Allereerst het behouden en beheren van gemeenschappelijke ruimtes. In veel appartementencomplexen is er een lift aanwezig. Keuring van de lift is wettelijk verplicht en dient geregeld plaats te vinden.[5] Deze keuringen en ander onderhoud aan de lift kunnen duur uitvallen als elke appartementseigenaar dit zelf zou moeten regelen. Samenwerking tussen verschillende appartementseigenaren is daarbij nodig, wat nu net in de praktijk lastig kan zijn. Indien onenigheden ontstaan onder de bewoners dan kan het wel eens zijn dat er uiteindelijk niets van de keuring komt of dat een van de bewoners het zelf regelt, met ongenoegen van andere bewoners tot gevolg. Al deze problemen worden verholpen door een VvE die regelt dat netjes aan de wettelijke verplichting wordt voldaan en hiermee onnodige problemen voorkomt.

Ten tweede zorgt de VvE voor reservering van groot onderhoud. Als voorbeeld houden we weer de lift aan. Stel dat een lift volledig aan vervanging toe is omdat er zoveel onderdelen vervangen moeten worden dat dit niet langer rendabel is. De aankoop en installatie van een nieuwe lift brengt veel kosten met zich mee, bij een 4-verdiepingen flat komt de aanschaf van een nieuwe lift toch al op ongeveer €50.000 uit.[6] Hier reserveert de VvE een potje voor waarmee het onderhoud snel afgehandeld kan worden. Als er geen VvE zal zijn die dit regelt dan zouden de bewoners het zelf moeten regelen. Dit zou betekenen dat bewoners onderling afspreken dat ze geld apart moeten houden voor onderhoud van bijvoorbeeld de lift. Bewoners moeten dan de discipline hebben om iedere maand zelf te sparen, iets wat ongetwijfeld in de praktijk problemen zal opleveren, zowel voor de bewoners zelf als tussen bewoners onderling. Door simpelweg elke maand servicekosten te moeten betalen worden deze problemen vermeden.

Conclusie

Al met al kan met overtuiging worden betoogd dat we niet zonder VvE’s kunnen. Door simpelweg elke maand een vast bedrag aan servicekosten te betalen is de bewoner van veel zorgen verlost. Hiermee kan hij zich focussen op het appartement zelf en niet op alle zaken eromheen.

 

 

Geschreven door: Max van der Veer

[1] https://vvecentraal.nl/2012/07/04/de-vve-in-belgie-gedwongen-mede-eigendom-en-de-vme/

[2] https://vvecentraal.nl/2018/01/08/de-duitse-vve-ofwel-de-wohnungseigentumergemeinschaft-weg/

[3] Volgens artikel 21 WEG.

[4] https://www.langswater.com/cooperatie-vs-vve

[5] Volgens artikel 18 Warenwetbesluit liften 2016.

[6] https://www.liftintermediair.nl/site/wat-kost-een-lift

VVE

Bij het kopen van een huis koop je in feite de grond en wordt je door natrekking[1] eigenaar van de woning op die grond. Bij het kopen van een appartement ligt dit wat ingewikkelder. Er zijn dan namelijk meerdere eigenaren van de grond omdat meerdere mensen een appartement kopen. Je wordt dan niet eigenaar van het gehele appartementencomplex, maar slechts mede-eigenaar. Het deeltje waar je eigenaar van bent is het appartement en je hebt hier dan een exclusief gebruiksrecht over.[2] Met andere woorden: degene met het appartementsrecht is de enige die hier gebruik van mag maken.

Wat is een VvE?

Een appartementencomplex moet onderhouden worden. Hier komt een VvE in beeld. VvE staat voor Vereniging van Eigenaren (eigenaren van de appartementen). Een VvE is een vereniging en staat daarom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.[3] Het is echter geen normale vereniging omdat je bij het kopen van een appartement hier van rechtswege, oftewel automatisch, lid van wordt.[4] Je bent hier namelijk toe verplicht en je kan het lidmaatschap bij de vereniging dan ook niet opzeggen.[5] Doordat je lid bent van de vereniging betaal je elke maand ‘servicekosten’ aan de VvE.

De functies van een VvE

Voor die servicekosten doet de VvE het een en ander terug. De VvE ziet toe op het beheer en behoud van gemeenschappelijke ruimten. Het verschilt per VvE wat er binnen het takenpakket van de VvE hoort maar normaliter neemt een VvE klein onderhoud en andere gemeenschappelijke kosten voor haar rekening. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de liftkosten. Ook houdt een VvE een reservefonds achter voor onvoorziene kosten of groot onderhoud. Dit is wettelijk verplicht.[6]

Knelpunten VvE’s

Het bestaan van VvE’s neemt hier en daar moeilijkheden met zich mee. Die zijn vooral gelegen in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Beide documenten worden opgesteld door een VvE wanneer een gebouw wordt gesplitst in meerdere appartementen. Deze documenten bepalen de rechten en plichten van de leden (appartementseigenaren). Er kan hier worden gedacht aan het wel of niet mogen verhuren van het appartement en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.[7] Het knelpunt is nu juist dat mensen verplicht lid worden van een VvE en hiermee zich verplicht binden aan de rechten en plichten die de VvE opstelt. Dit komt expliciet niet op strakke voet te staan met het relativiteitsbeginsel uit het contractenrecht omdat je als lid van een VvE contractspartij bent vanaf het moment dat je eigenaar wordt van een appartement.[8]

Waar moet je op letten bij het kopen van een appartement?

Het feit dat deze zelfbinding rechtsgeldig is doet echter niet af aan de voorzichtigheid die men dient te betrachten bij het kopen van een appartement. Het is daarom raadzaam altijd te controleren wat er in de splitsingsakte (en het splitsingsreglement) staat om teleurstellingen te voorkomen. Mocht er bijvoorbeeld iets geregeld zijn in de splitsingsakte die volgens jou afdoet aan de jou redelijkerwijs toekomende rechten, bijvoorbeeld het niet mogen verhuren van het appartement, dan kan je de splitsingsakte wijzigen. Dit kan door medewerking van alle appartementseigenaars of via het bestuur van de VvE door ten minste 80% van de stemmen te bemachtigen in een vergadering van eigenaren.[9] Mochten niet alle eigenaren instemmen met de wijziging van de splitsingsakte, dan kan hiervoor een machtiging worden verleend door de kantonrechter.[10]

Conclusie

Een VvE is al met al een zeer nuttig orgaan dat veel zorgen wegneemt van de koper van een appartement. Het is een inherent onderdeel van het wonen in een appartementencomplex en nodig in het algemeen belang van de bewoners. Het is echter essentieel om goed te controleren wat er in de splitsingsakte staat omdat je hier gelijk aan gebonden raakt bij het kopen van een appartement. Van belang is dat iedereen zich realiseert dat lid worden van een VvE wettelijk vereist is wanneer je een appartement koopt en dat een koper niet zonder een VvE zou kunnen. Dat maakt het betalen van de servicekosten wellicht iets beter verteerbaar.

 

 

Dit artikel is geschreven door: Max van der Veer

[1]Volgens artikel 5:3 BW.

[2]https://www.verenigingvaneigenaren.nl/alles-over-vve/wat-is-een-vve/

[3]https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-stichting-vereniging-of-vve/

Wettelijk geregeld in artikel 5:124 lid 1 BW.

[4]Volgens artikel 5:125 lid 2 BW.

[5]https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/is-een-vve-verplicht/

[6]Volgens artikel 5:126 lid 1 BW.

[7]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/wat-houdt-een-vereniging-van-eigenaars-vve-in

[8]Het relativiteitsbeginsel in het contractenrecht houdt in dat enkel contractspartijen aan verbintenissen verbonden zijn.

[9]Volgens artikel 5:139 lid 1 en 2 BW.

[10]Volgens artikel 5:140 lid 1 BW.

Deurwaarder

 

Als menigeen spreekt over de taken van een deurwaarder gaat het vaak over mensen uit huis zetten of beslag leggen op bankrekeningen. Soms hoor je zelfs dat het de deurwaarders schuld is dat een persoon ergens toe gedwongen wordt. Klopt dit echter allemaal? De vraag is anders gesteld: wat doet een deurwaarder nu écht in de praktijk en wat voor doel/functie hebben deze werkzaamheden voor de maatschappij?

 

Allereerst moeten de hoofdtaken van een deurwaarder duidelijk worden onderscheiden van uitzonderlijke handelingen. Er zijn namelijk handelingen die een gemiddeld deurwaarder iedere week moet verrichten, maar ook handelingen die in slechts enkele gevallen voor komen.

Hoofdtaken

Een van de belangrijkste en zeker meest voorkomende taken van een deurwaarder is het dagvaarden van een gedaagde en het betekenen van een zogenaamd exploot van dagvaarding. Deze handelingen bevinden zich beide in het begin van de procesrechtelijke procedure. De deurwaarder maakt bij het dagvaarden van een gedaagde een verslag van het betekenen van deze dagvaarding. Het betekenen van een dagvaarding houdt simpelweg in dat de deurwaarder er voor zorgt dat de dagvaarding officieel aan de gedaagde wordt overhandigd. Dit gebeurt in de regel door de dagvaarding in persoon aan de gedaagde te overhandigen.

 

Ook aan het eind van het procesrechtelijke spectrum komt de deurwaarder in zicht. Een andere belangrijke taak van een deurwaarder is dan ook beslaglegging en executie. Deze bevoegdheden kunnen in principe door een deurwaarder worden gebruikt wanneer een vonnis of uitspraak van een rechter is gewezen. Hierdoor ontstaat een titel en hiermee het recht om met de tenuitvoerlegging te beginnen.

 

Enkele andere bevoegdheden van een deurwaarder zijn: het geven van juridisch advies, het versturen van incassobrieven of bijvoorbeeld bijstand verlenen in procedures bij het kantongerecht. Zware wettelijke bevoegdheden kunnen omvatten de uit huis zetting van personen of de beslaglegging op een bankrekening. Zoals eerder vermeldt moeten deze handelingen worden gezien als bijzaak voor een gemiddeld deurwaarder.

 

De taken van een deurwaarder zeggen misschien op dit moment nog niet zoveel. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de redenen waarom een deurwaarder in bovenstaande gevallen wordt ingeroepen en waarom dit van belang is in een democratische rechtstaat als Nederland.

Het (maatschappelijk) belang van de deurwaarder

Ten eerste biedt een deurwaarder de samenleving rechtszekerheid. Wie gelijk heeft dient ook gelijk te krijgen. Hier zorgt een deurwaarder voor, met rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving als startpunt van zijn of haar werkzaamheden.

 

Ten tweede zorgt een deurwaarder er mede voor  dat beide partijen, vaak schuldeiser en schuldenaar, in de situatie worden gebracht waar zij waren voorafgaand aan hun verstandhouding. Na tussenkomst van de deurwaarder heeft in de meeste gevallen een schuldeiser niets meer te maken met de schuldenaar en is hij vrij om over zijn (terugbetaalde) vermogen te beschikken. Een schuldenaar heeft in dit geval geen schuld meer en zal niet meer gedwongen kunnen worden tot enige betaling voortkomend uit die vordering.

 

Ten derde is in de praktijk een meer sociale rol weggelegd voor een deurwaarder. Hij doet met name een poging om toe te werken naar de-escalatie. Dat wil zeggen dat de deurwaarder er mede voor zorgt dat conflicten niet te ver uit de hand lopen.

 

Al met al blijkt dat de functie van een deurwaarder maatschappelijk belang heeft. Helaas hebben sommige mensen een negatieve associatie bij het beroep van een deurwaarder. Afgaand op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat deze associatie ongegrond is en vaak een uiting van emotie is aan de kant van de schuldenaar. Dit weten deurwaarders ook en ze dienen hiermee om te gaan op een professionele manier. Als iedereen accepteert dat een deurwaarder slechts zijn werk uitvoert, zou de deurwaarderswereld weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel van effectieve rechtshandhaving kunnen komen.