Privacy Statement

Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders verwerkt persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat en aan wie geven wij de gegevens door?

Welke gegevens:

Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders verwerkt alleen de gegevens die van belang zijn om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maken wij gebruik van: NAW gegevens, geslacht, BRP-nummer, A-nummer, burgerlijke staat, email- adressen en telefoonnummers, gegevens omtrent: inkomen, bezittingen en schulden, bankrekeningnummers, kentekengegevens, gegevens over de in het verleden verrichte of lopende transacties of andere identificerende gegevens. Voorts registeren wij financiële mutaties ten behoeve van de voortgang van het dossier, hiermee wordt bedoeld zowel kosten als ontvangsten.

Verkrijgen van gegevens

De gegevens die wij verkrijgen zijn afkomstig van: eigen waarnemingen, betrokken (rechts)personen zoals u, (gerechtelijke) instanties, registers – zoals het beslagregister en het CCBR, documenten waaronder Basisregistratie Personen (BRP), informatiebureaus, openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel of uit bronnen waar de gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn ambtelijke of niet- ambtelijke praktijk kennis van neemt.

Telefonie

Gesprekken kunnen worden opgenomen en vastgelegd op een elektronische gegevensdrager voor juridische- en kwaliteitsdoeleinden. Deze gesprekken dienen ter bewijs en ter staving van de juistheid van standpunten en kunnen worden overlegd in een juridische procedure. Tevens kunnen wij hiermee onze kwaliteit verbeteren.

Uitwisseling van gegevens met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geven wij geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn de bovengenoemde instanties of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders gebruik maakt van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de overeenkomst.

Uw rechten

Inzageverzoek

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Het adres vindt u onder het kopje “overige’’ (onderaan in dit document).

Openbare registers en uittreksels

Gegevens die wij verkrijgen via de openbare registers of uittreksels kunnen wij niet corrigeren.

Onze plichten

Geheimhouding

Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders  en haar werknemers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en geven zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.
Dit geldt voor ook voor de telefoonnotities, documenten en overige gegevens van administratieve aard.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders  zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte.

Inlogcodes

Als opdrachtgever heeft u online inzage in uw dossiers. U heeft de mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan zodat wij u kunnen herkennen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Overige

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders  ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’:

Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders

Postbus 2110

7302 EM APELDOORN

Wijzigingen

Armaere Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.