Tag Archief van: gerechtsdeurwaarder

ministerieplicht van de deurwaarder
ambtshandelingen
beslag leggen

Stelt u zich voor: iemand kan zijn schulden niet langer betalen en er wordt daardoor executoriaal beslag gelegd op een waardevolle roerende zaak van de schuldenaar. De schuldenaar heeft door dat het de verkeerde kant op gaat en verkoopt snel de zaak (voor een stuk lagere prijs) met het doel om executoriale verkoop te voorkomen. De roerende zaak is nu niet langer bij de beslagene en de vraag rijst dan: kan de beslaglegger toch overgaan op executie?

Paulianeus handelen

In bovenstaande situatie is sprake van Paulianeus handelen. Dit betekent dat iemand een rechtshandeling verricht (in dit geval het verkopen van de roerende zaak) terwijl hij wist of behoorde te weten dat dit benadeling van de verhaalsrechten van de schuldenaars zou opleveren.[1] Het gaat hier om een onverplichte rechtshandeling en daadwerkelijke benadeling. Dan is aan alle vereisten van de Pauliana voldaan en zal in beginsel de rechtshandeling vernietigd worden.

Blokkerende werking

De vraag is echter of een beslaglegger kan overgaan op executie terwijl het beslagen goed zich niet langer onder de beslagene bevindt. Overgaan op executie betekent dat uit de verkoop van de roerende zaak een bepaalde waarde wordt gehaald die kan worden verrekend met de openstaande schuld. De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak meerdere malen bevestigd dat beslag niet zorgt voor beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene. Dat betekent dat de beslagene gewoon rechtshandelingen kan verrichten en hij kan dan dus ook de beslagen zaken verkopen.[2] Volgens diezelfde vaste rechtspraak is het echter wel zo dat de beslaglegger zich niets van deze rechtshandelingen hoeft aan te trekken. In beginsel kan hij dus toch overgaan op executie door de relatief blokkerende werking van beslag.[3] Dit betekent dat de beslagene relatief (dat wil zeggen: ten opzichte van de beslaglegger) beschikkingsonbevoegd is om de roerende zaak te verkopen.

Derdenbescherming

Het feit is wel dat de zaak in handen van een derde (namelijk de koper) is gekomen. In sommige gevallen willen we dat deze derde wordt beschermd en dat hij toch de zaak mag houden zonder dat de beslaglegger op executie over kan gaan. De koper kan zich succesvol op bescherming beroepen wanneer hij anders dan om niet de zaak in handen heeft gekregen en hij toen te goeder trouw was.[4] Anders dan om niet betekent dat er een prestatie/betaling nodig was om de zaak te verkrijgen en te goeder trouw betekent dat de koper niet wist of behoorde te weten dat de verkoper Paulianeus handelde.

Conclusie

In de praktijk is het natuurlijk van groot belang of een executie wel of niet doorgaat. Voor zowel de beslaglegger als de derde is het dus van groot belang om op de hoogte te zijn van de huidige gang van zaken. Voor een beslaglegger in het bijzonder is het van belang om zo snel mogelijk op executie over te gaan wanneer er een executoriale titel is op roerende zaken. De blokkerende werking is hierbij van grote hulp omdat zelfs wanneer een zaak zich niet langer onder de beslagene bevindt, in de meeste gevallen toch kan worden overgegaan tot executie.

 

auteur: Max van der Veer

[1] Volgens art. 3:45 BW.

[2] Zie bijvoorbeeld HR 20-02-2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7729 (Ontvanger/De Jong q.q.) en HR 05-09-2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9351 (Forward/Huber).

[3] Volgens art. 453a lid 1 Rv.

[4] Volgens art. 453a lid 2 Rv.

Dagvaarding

Per 23 september 2019 heeft de landelijke rechtspraak antwoord gegeven op de door de KBvG en NVI gestelde vragen ten aanzien van ambtshalve toetsing in consumentenzaken en een bijbehorend informatieformulier. Naar aanleiding hiervan is landelijk besloten dat vanaf de eerste roldag na 1 december 2019 rechtbanken tussenvonnissen zullen wijzen waarin aanvullende gegevens opgevraagd zullen worden met behulp van een extra informatieformulier. Vanaf 1 april 2020 zullen rechtbanken geen tussenvonnissen meer wijzen en worden repeatplayers geacht bij dagvaarding alle nodige gegevens in te leveren.

De situatie tót 1 december 2019

Om goed te kunnen begrijpen wat dit allemaal voor effect heeft moet men eerst inzicht krijgen in de huidige situatie. Veel partijen in gerechtelijke procedures procederen eenmalig of sporadisch. Er zijn echter ook procespartijen die met regelmaat (moeten) procederen, de zogenaamde repeatplayers.[1] Deze partijen sturen dan geregeld dagvaardingen de deur uit, die matig tot niet onderbouwd zijn. Deze partijen voldoen dan niet aan de wettelijke bewijsaandraagplicht en substantiëringsplicht.[2] De rechtbank spreekt dan geregeld nietigheid van de dagvaarding uit, waarna dezelfde eiser opnieuw een dagvaarding kan sturen die dit keer wel compleet is. De eiser betaalt dan wel twee keer kosten voor het aanbrengen van de zaak[3], maar ze hebben hierdoor wel kostbare tijd gewonnen om de zaak beter voor te bereiden.

Het probleem van deze gang van zaken

Het belangrijkste probleem hiervan is dat de rechtbanken in Nederland steeds meer zaken voorgeschoteld krijgen waar ze weinig tot niets mee kunnen. Een incomplete dagvaarding zorgt er dus voor dat rechtbanken tijd steken in een uitzichtloze zaak omdat het gevolg vaak nietigheid van de dagvaarding is. Doordat de dagvaarding nietig wordt verklaard duren procedures ook vaak een stuk langer dan dat ze eigenlijk hoeven te zijn. Als in eerste aanleg direct een complete dagvaarding aangeleverd zou worden, dan zou er een veel snellere doorlooptijd zijn en dan kan de rechtbank direct ambtshalve toetsen aan het inleidende stuk van de procedure.

Nieuwe rechtspraak (situatie tussen 1 december 2019 en 1 april 2020)

Dit is nu net wat de nieuwe rechtspraak voor ogen heeft. Men is het zat van repeatplayers iedere keer een incomplete dagvaarding te ontvangen en heeft hier maatregelen tegen getroffen. Als tijdelijke nieuwe regel geldt dat rechtbanken in een overgangsperiode van 1 december 2019 tot 1 april 2020 tussenvonnissen zullen wijzen waarin zal worden aangegeven dat een extra informatieformulier ingevuld dient te worden en moet worden toegevoegd aan de zaak. Dit betekent dat extra stukken (het formulier) worden toegevoegd in de dagvaarding of als bijlage.[4] Vaak gaat het bij incomplete dagvaardingen om het ontbreken van de gronden. Indien er een wijziging is in de gronden of de eis dan dient het informatieformulier te worden betekend aan de gedaagde. Deze kosten voor extra betekening komen voor rekening van de eiser.

Belangrijkste veranderingen ná 1 april 2020

Na 1 april 2020 is de overgangsperiode voorbij en zal een rechtbank niet langer tussenvonnissen wijzen maar vanaf dan zal de rechtbank deze zaken, aangebracht door repeatplayers, beoordelen op basis van de dagvaarding zoals die is en eventuele overlegde producties behorende bij de dagvaarding.[5] De dagvaarding wordt dan bijvoorbeeld getoetst terwijl gronden ontbreken en daardoor zal snel de conclusie worden getrokken dat de eis ongegrond zal worden verklaard. Dit houdt in dat een eiser, indien hij toch zijn gelijk wil halen, in hoger beroep zal moeten gaan. Dit neemt natuurlijk een hoop extra kosten met zich mee, iets wat de eiser uiteraard wil voorkomen.

Nawoord

Van belang is dus dat eisers goed opletten bij het doen van dagvaarding. Voor de duidelijkheid volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Waar u op moeten als eisende procespartij:

  • Van 1 december 2019 tot 1 april 2020 geldt een overgangsperiode waarin een kantonrechter tussenvonnis zal wijzen in geval van een incomplete dagvaarding. Na dit tussenvonnis moet de dagvaarding compleet worden gemaakt en het informatieformulier (als bijlage te vinden onder dit artikel), indien dit een wijziging van eis of gronden bevat, betekent worden aan de gedaagde.
  • Rechtbanken Amsterdam en Den Haag, locatie Den Haag geldt dat na 1 oktober 2019 geen aanvullende informatie meer zal worden opgevraagd en hier zal de overgangsperiode dus worden overgeslagen.
  • Na 1 april 2020 worden repeatplayers geacht benodigde informatie uit eigen beweging in de dagvaarding of een bijlage bij de dagvaarding te verwerken.

Wat betreft onze dienstverlening:

  • Levert u complete dagvaardingen bij ons aan ter betekening, houdt er dan rekening mee dat de dagvaardingen moeten zijn voorzien van een ingevuld informatieformulier, als ook dat de daarin genoemde stukken bij dagvaarding moeten worden overgelegd.
  • Indien u gebruik maakt van onze juridische dienstverlening, dan verzoeken wij u vriendelijk de zaak aan de hand van het informatieformulier zo compleet mogelijk bij ons aan te leveren, om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Dit artikel is geschreven door: Max van der Veer

[1] Definitie van repeatplayers volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

[2] Volgens artikel 111 lid 3 Rv.

[3] https://www.wieringa-advocaten.nl/en/weblog/2012/01/23/een-incomplete-dagvaarding

[4] Overgangsperiode volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

[5] Situatie na 1 april 2020 volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

VVE

In het vorige artikel *https://www.armaere.nl/vves-in-nederland* werd er in de conclusie al licht gehint naar mijn standpunt over het bestaan van VvE’s: we kunnen niet zonder ze. Waarom is dat? Hoe regelen andere landen het appartementsrecht? Wat is een alternatief voor de VvE? En als laatste: waarom is de VvE dan onmisbaar? Dit zijn allemaal vragen die in dit artikel besproken zullen worden.

VvE’s in onze buurlanden

Allereerst speelt de vraag hoe andere landen het appartementsrecht geregeld hebben en of zij ook zoiets als een VvE kennen. Als we deze zoektocht bij onze buurlanden beginnen zien we al snel dat het antwoord op deze vraag bevestigend bevestigend luidt. In België kent men iets vergelijkbaars, namelijk de VME (Vereniging van Mede-Eigenaren). De benaming verklapt al dat bij het kopen van een appartement de koper van rechtswege, en dus verplicht, mede-eigenaar wordt van het pand.[1] Ook in Duitsland zien we iets vergelijkbaars aan de VvE uit Nederland, namelijk de Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).[2] Belangrijkste taken van de WEG zijn bijvoorbeeld het behoud van het appartementencomplex, zorgen voor verzekeringen en een groot onderhoudsreserve. Dit is allemaal zeer vergelijkbaar met de manier waarop VvE’s in Nederland zijn geregeld.[3]

Alternatief voor een VvE

Niet altijd hebben we in Nederland enkel de VvE gekend. Men regelde vroeger het appartementsrecht niet door middel van een VvE maar met een coöperatieve flatexploitatievereniging (CFV).[4] Er zijn twee grote nadelen verbonden aan het systeem van zo’n coöperatie. Ten eerste blijft de CFV eigenaar van het gehele appartementencomplex, waar de koper van een appartement slechts een lidmaatschap verkrijgt in de coöperatie. Je wordt dan als koper dus geen eigenaar. Ten tweede werkt de CFV met een parapluhypotheek, wat inhoudt dat de CFV één hypotheek afsluit voor het gehele pand waar vervolgens de kopers door middel van een pandlening uit deze parapluhypotheek de aankoop van het appartement kunnen financieren. Hierdoor kan je als bewoner niet zelf bepalen waar je de hypotheek afsluit en tegen welke voorwaarden omdat dit allemaal door de CFV geregeld wordt.

Hoofdfuncties van VvE’s in Nederland

Het is niet voor niets dat onze buurlanden het appartementsrecht op min of meer dezelfde manier hebben vormgegeven. Hierboven wordt aangegeven dat de VvE een betere oplossing is dan de CFV. Zoals beschreven in het artikel *Link naar artikel: VvE’s in Nederland* zijn de belangrijkste functies van een VvE het behouden en beheren van gemeenschappelijke ruimtes en de reservering voor eventueel groot onderhoud in de toekomst.

Waarom een VvE onmisbaar is

Het zijn nu net bovenstaande hoofdfuncties van de VvE die ervoor zorgen dat ze onmisbaar zijn. Allereerst het behouden en beheren van gemeenschappelijke ruimtes. In veel appartementencomplexen is er een lift aanwezig. Keuring van de lift is wettelijk verplicht en dient geregeld plaats te vinden.[5] Deze keuringen en ander onderhoud aan de lift kunnen duur uitvallen als elke appartementseigenaar dit zelf zou moeten regelen. Samenwerking tussen verschillende appartementseigenaren is daarbij nodig, wat nu net in de praktijk lastig kan zijn. Indien onenigheden ontstaan onder de bewoners dan kan het wel eens zijn dat er uiteindelijk niets van de keuring komt of dat een van de bewoners het zelf regelt, met ongenoegen van andere bewoners tot gevolg. Al deze problemen worden verholpen door een VvE die regelt dat netjes aan de wettelijke verplichting wordt voldaan en hiermee onnodige problemen voorkomt.

Ten tweede zorgt de VvE voor reservering van groot onderhoud. Als voorbeeld houden we weer de lift aan. Stel dat een lift volledig aan vervanging toe is omdat er zoveel onderdelen vervangen moeten worden dat dit niet langer rendabel is. De aankoop en installatie van een nieuwe lift brengt veel kosten met zich mee, bij een 4-verdiepingen flat komt de aanschaf van een nieuwe lift toch al op ongeveer €50.000 uit.[6] Hier reserveert de VvE een potje voor waarmee het onderhoud snel afgehandeld kan worden. Als er geen VvE zal zijn die dit regelt dan zouden de bewoners het zelf moeten regelen. Dit zou betekenen dat bewoners onderling afspreken dat ze geld apart moeten houden voor onderhoud van bijvoorbeeld de lift. Bewoners moeten dan de discipline hebben om iedere maand zelf te sparen, iets wat ongetwijfeld in de praktijk problemen zal opleveren, zowel voor de bewoners zelf als tussen bewoners onderling. Door simpelweg elke maand servicekosten te moeten betalen worden deze problemen vermeden.

Conclusie

Al met al kan met overtuiging worden betoogd dat we niet zonder VvE’s kunnen. Door simpelweg elke maand een vast bedrag aan servicekosten te betalen is de bewoner van veel zorgen verlost. Hiermee kan hij zich focussen op het appartement zelf en niet op alle zaken eromheen.

 

 

Geschreven door: Max van der Veer

[1] https://vvecentraal.nl/2012/07/04/de-vve-in-belgie-gedwongen-mede-eigendom-en-de-vme/

[2] https://vvecentraal.nl/2018/01/08/de-duitse-vve-ofwel-de-wohnungseigentumergemeinschaft-weg/

[3] Volgens artikel 21 WEG.

[4] https://www.langswater.com/cooperatie-vs-vve

[5] Volgens artikel 18 Warenwetbesluit liften 2016.

[6] https://www.liftintermediair.nl/site/wat-kost-een-lift

VVE

Bij het kopen van een huis koop je in feite de grond en wordt je door natrekking[1] eigenaar van de woning op die grond. Bij het kopen van een appartement ligt dit wat ingewikkelder. Er zijn dan namelijk meerdere eigenaren van de grond omdat meerdere mensen een appartement kopen. Je wordt dan niet eigenaar van het gehele appartementencomplex, maar slechts mede-eigenaar. Het deeltje waar je eigenaar van bent is het appartement en je hebt hier dan een exclusief gebruiksrecht over.[2] Met andere woorden: degene met het appartementsrecht is de enige die hier gebruik van mag maken.

Wat is een VvE?

Een appartementencomplex moet onderhouden worden. Hier komt een VvE in beeld. VvE staat voor Vereniging van Eigenaren (eigenaren van de appartementen). Een VvE is een vereniging en staat daarom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.[3] Het is echter geen normale vereniging omdat je bij het kopen van een appartement hier van rechtswege, oftewel automatisch, lid van wordt.[4] Je bent hier namelijk toe verplicht en je kan het lidmaatschap bij de vereniging dan ook niet opzeggen.[5] Doordat je lid bent van de vereniging betaal je elke maand ‘servicekosten’ aan de VvE.

De functies van een VvE

Voor die servicekosten doet de VvE het een en ander terug. De VvE ziet toe op het beheer en behoud van gemeenschappelijke ruimten. Het verschilt per VvE wat er binnen het takenpakket van de VvE hoort maar normaliter neemt een VvE klein onderhoud en andere gemeenschappelijke kosten voor haar rekening. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de liftkosten. Ook houdt een VvE een reservefonds achter voor onvoorziene kosten of groot onderhoud. Dit is wettelijk verplicht.[6]

Knelpunten VvE’s

Het bestaan van VvE’s neemt hier en daar moeilijkheden met zich mee. Die zijn vooral gelegen in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Beide documenten worden opgesteld door een VvE wanneer een gebouw wordt gesplitst in meerdere appartementen. Deze documenten bepalen de rechten en plichten van de leden (appartementseigenaren). Er kan hier worden gedacht aan het wel of niet mogen verhuren van het appartement en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.[7] Het knelpunt is nu juist dat mensen verplicht lid worden van een VvE en hiermee zich verplicht binden aan de rechten en plichten die de VvE opstelt. Dit komt expliciet niet op strakke voet te staan met het relativiteitsbeginsel uit het contractenrecht omdat je als lid van een VvE contractspartij bent vanaf het moment dat je eigenaar wordt van een appartement.[8]

Waar moet je op letten bij het kopen van een appartement?

Het feit dat deze zelfbinding rechtsgeldig is doet echter niet af aan de voorzichtigheid die men dient te betrachten bij het kopen van een appartement. Het is daarom raadzaam altijd te controleren wat er in de splitsingsakte (en het splitsingsreglement) staat om teleurstellingen te voorkomen. Mocht er bijvoorbeeld iets geregeld zijn in de splitsingsakte die volgens jou afdoet aan de jou redelijkerwijs toekomende rechten, bijvoorbeeld het niet mogen verhuren van het appartement, dan kan je de splitsingsakte wijzigen. Dit kan door medewerking van alle appartementseigenaars of via het bestuur van de VvE door ten minste 80% van de stemmen te bemachtigen in een vergadering van eigenaren.[9] Mochten niet alle eigenaren instemmen met de wijziging van de splitsingsakte, dan kan hiervoor een machtiging worden verleend door de kantonrechter.[10]

Conclusie

Een VvE is al met al een zeer nuttig orgaan dat veel zorgen wegneemt van de koper van een appartement. Het is een inherent onderdeel van het wonen in een appartementencomplex en nodig in het algemeen belang van de bewoners. Het is echter essentieel om goed te controleren wat er in de splitsingsakte staat omdat je hier gelijk aan gebonden raakt bij het kopen van een appartement. Van belang is dat iedereen zich realiseert dat lid worden van een VvE wettelijk vereist is wanneer je een appartement koopt en dat een koper niet zonder een VvE zou kunnen. Dat maakt het betalen van de servicekosten wellicht iets beter verteerbaar.

 

 

Dit artikel is geschreven door: Max van der Veer

[1]Volgens artikel 5:3 BW.

[2]https://www.verenigingvaneigenaren.nl/alles-over-vve/wat-is-een-vve/

[3]https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-stichting-vereniging-of-vve/

Wettelijk geregeld in artikel 5:124 lid 1 BW.

[4]Volgens artikel 5:125 lid 2 BW.

[5]https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/is-een-vve-verplicht/

[6]Volgens artikel 5:126 lid 1 BW.

[7]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/wat-houdt-een-vereniging-van-eigenaars-vve-in

[8]Het relativiteitsbeginsel in het contractenrecht houdt in dat enkel contractspartijen aan verbintenissen verbonden zijn.

[9]Volgens artikel 5:139 lid 1 en 2 BW.

[10]Volgens artikel 5:140 lid 1 BW.

Deurwaarder

 

Als menigeen spreekt over de taken van een deurwaarder gaat het vaak over mensen uit huis zetten of beslag leggen op bankrekeningen. Soms hoor je zelfs dat het de deurwaarders schuld is dat een persoon ergens toe gedwongen wordt. Klopt dit echter allemaal? De vraag is anders gesteld: wat doet een deurwaarder nu écht in de praktijk en wat voor doel/functie hebben deze werkzaamheden voor de maatschappij?

 

Allereerst moeten de hoofdtaken van een deurwaarder duidelijk worden onderscheiden van uitzonderlijke handelingen. Er zijn namelijk handelingen die een gemiddeld deurwaarder iedere week moet verrichten, maar ook handelingen die in slechts enkele gevallen voor komen.

Hoofdtaken

Een van de belangrijkste en zeker meest voorkomende taken van een deurwaarder is het dagvaarden van een gedaagde en het betekenen van een zogenaamd exploot van dagvaarding. Deze handelingen bevinden zich beide in het begin van de procesrechtelijke procedure. De deurwaarder maakt bij het dagvaarden van een gedaagde een verslag van het betekenen van deze dagvaarding. Het betekenen van een dagvaarding houdt simpelweg in dat de deurwaarder er voor zorgt dat de dagvaarding officieel aan de gedaagde wordt overhandigd. Dit gebeurt in de regel door de dagvaarding in persoon aan de gedaagde te overhandigen.

 

Ook aan het eind van het procesrechtelijke spectrum komt de deurwaarder in zicht. Een andere belangrijke taak van een deurwaarder is dan ook beslaglegging en executie. Deze bevoegdheden kunnen in principe door een deurwaarder worden gebruikt wanneer een vonnis of uitspraak van een rechter is gewezen. Hierdoor ontstaat een titel en hiermee het recht om met de tenuitvoerlegging te beginnen.

 

Enkele andere bevoegdheden van een deurwaarder zijn: het geven van juridisch advies, het versturen van incassobrieven of bijvoorbeeld bijstand verlenen in procedures bij het kantongerecht. Zware wettelijke bevoegdheden kunnen omvatten de uit huis zetting van personen of de beslaglegging op een bankrekening. Zoals eerder vermeldt moeten deze handelingen worden gezien als bijzaak voor een gemiddeld deurwaarder.

 

De taken van een deurwaarder zeggen misschien op dit moment nog niet zoveel. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de redenen waarom een deurwaarder in bovenstaande gevallen wordt ingeroepen en waarom dit van belang is in een democratische rechtstaat als Nederland.

Het (maatschappelijk) belang van de deurwaarder

Ten eerste biedt een deurwaarder de samenleving rechtszekerheid. Wie gelijk heeft dient ook gelijk te krijgen. Hier zorgt een deurwaarder voor, met rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving als startpunt van zijn of haar werkzaamheden.

 

Ten tweede zorgt een deurwaarder er mede voor  dat beide partijen, vaak schuldeiser en schuldenaar, in de situatie worden gebracht waar zij waren voorafgaand aan hun verstandhouding. Na tussenkomst van de deurwaarder heeft in de meeste gevallen een schuldeiser niets meer te maken met de schuldenaar en is hij vrij om over zijn (terugbetaalde) vermogen te beschikken. Een schuldenaar heeft in dit geval geen schuld meer en zal niet meer gedwongen kunnen worden tot enige betaling voortkomend uit die vordering.

 

Ten derde is in de praktijk een meer sociale rol weggelegd voor een deurwaarder. Hij doet met name een poging om toe te werken naar de-escalatie. Dat wil zeggen dat de deurwaarder er mede voor zorgt dat conflicten niet te ver uit de hand lopen.

 

Al met al blijkt dat de functie van een deurwaarder maatschappelijk belang heeft. Helaas hebben sommige mensen een negatieve associatie bij het beroep van een deurwaarder. Afgaand op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat deze associatie ongegrond is en vaak een uiting van emotie is aan de kant van de schuldenaar. Dit weten deurwaarders ook en ze dienen hiermee om te gaan op een professionele manier. Als iedereen accepteert dat een deurwaarder slechts zijn werk uitvoert, zou de deurwaarderswereld weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel van effectieve rechtshandhaving kunnen komen.

 

 

Ambtshandeling

Een exploot is een ambtshandeling

 

Artikel 37 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft aan dat de bewijslast voor het ontvangst van een verklaring (lees: rechtshandeling) bij de verzender rust. Dit impliceert dat dergelijke verklaringen het best gedaan kunnen worden bij exploot omdat, mede door betekening van het exploot door een deurwaarder, dit onomstotelijk bewijs is die de rechtshandeling definitief vastlegt.[1] Een eventuele wederpartij kan dit dan niet ontkrachten.

Van belang

Dit is van belang bij bijvoorbeeld koopovereenkomsten. Stel dat één van de partijen een aanbod doet en de andere dit aanvaard, dan is het aanbod en de aanvaarding genoeg om een overeenkomst tot stand te laten komen (art. 6:217 BW). Als de aanvaarding echter later aankomt bij de ontvanger dan dat de ontvanger zijn aanbod herroept, dan is de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand gekomen (art. 6:219 BW). Dit in lijn met de ontvangsttheorie (art. 3:37 BW) die hierboven besproken is.

 

Van belang is dus dat een partij die zeker wilt zijn dat een rechtshandeling is aangekomen een deurwaarder inschakelt. Die kan bij exploot de rechtshandeling voltooien. Voor een exploot wordt in de leer een tweevoudige betekenis aangehaald: 1. Ter aanduiding van de ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder; 2. Ter aanduiding van de akte waaruit die ambtshandeling blijkt.[2] Een exploot wordt hierdoor mede gezien als authentieke akte.

 

In bovenstaande betekenis van een exploot valt op dat in beide gevallen het woord ‘ambtshandeling’ voorkomt. Ambtshandelingen zijn ‘‘handelingen die de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar verricht op basis van een uitdrukkelijke bevoegdheid die hem bij of krachtens de wet is verleend.’’[3] Het verrichten van een ambtshandeling geeft toestemming bepaalde gegevens op te zoeken in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan van belang zijn wanneer een deurwaarder bijvoorbeeld een adresverificatie wilt doen alvorens het exploot te betekenen.

Conclusie

Tot voorkort was het niet mogelijk voor een deurwaarder, die opgeroepen wordt door e-Court, in het BRP persoonsgegevens op te zoeken. Dit omdat een exploot niet werd gezien als een ambtshandeling. Aan deze opvatting is bij uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (Afdeling civiel recht en belastingrecht) op 29 oktober 2019 een eind gekomen. Uit deze zaak volgt duidelijk dat een exploot een ambtshandeling is en dat oproeping bij exploot niet anders kan worden gezien als een ambtshandeling.[4]

 

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de deurwaarderswereld. Een deurwaarder is nu bevoegd bepaalde inzichten uit het BRP te verkrijgen. Lange tijd zaten deurwaarders te wachten op dit goede nieuws: Een exploot is een ambtshandeling!

 

[1]https://www.nieuwsvandeweek.info/jaar/2019/week/44#kbvg-nieuws
[2]https://schuldinfo.nl/fileadmin/Deurwaarders/Bestuursstandpunt_KBvG_Elk_exploot_is_een_ambtshandeling.pdf
[3]Deze definitie is ontleend aan het rapport van de Cie tarieven gerechtsdeurwaarder; Cie schuldenaarstarieven gerechtsdeurwaarder, Een gewichtig ambt gewogen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2001, p. 8.
[4]Dit blijkt mede uit rechtsoverweging 6.4 en 6.28 van de beslissing van het gerechtshof Amsterdam, notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer, inzake een exploot als ambtshandeling. Zaaknummers: 200.254.518/01 GDW en 200.254.875/01 GDW.
Dagvaarding

Absolute competentie, relatieve competentie


Indien er een geschil ontstaat tussen twee of meerdere partijen en zij komen er onderling niet uit, dan kunnen zij de rechtbank verzoeken hierover een uitspraak te doen. De eerste vraag die dan wordt gesteld is dan, welke rechter uitspraak mag doen ten aanzien van het geschil.

In dit artikel gaan wij in op de bevoegdheid van de rechtbanken ten aanzien van civiele vorderingen in eerste aanleg en procesvertegenwoordiging.

Absolute competentie


Absolute competentie is de term die wordt gebruikt om aan te duiden welke rechter in eerste aanleg bevoegd is om uitspraak te doen ter zake het geschil.
Het uitgangspunt is dat de rechtbanken (dus niet de gerechtshoven of de Hoge Raad) in eerste aanleg kennis nemen van alle burgerlijke zaken. Bijstand van een advocaat is alleen verplicht bij vorderingen welke dienen bij de rechtbank.

Art. 93 Rv bepaalt dat geldvorderingen t/m € 25.000 worden beoordeeld door de kantonrechter . Vorderingen groter dan € 25.000 worden beoordeeld door de sectie Civiel van de rechtbank.

De grens van € 25.000 betreft de totale vordering inclusief rente en incassokosten tot aan de dag dat de zaak aanhangig is gemaakt. De rente die vanaf de dag der dagvaarding wordt berekend telt niet mee voor de bepaling van de competentie. Indien er sprake is van meerdere vorderingen in één rechtszaak is voor de toepassing van artikel 93 Rv beslissend de totale waarde van de vorderingen. Vorderingen welke betrekking hebben op huur, huurkoop, consumentenkoop of arbeidsrecht vallen eveneens onder de bevoegdheid van de kantonrechter.
Vorderingen die onder de Wet op het consumentenkrediet (WCK) vallen, worden ook door de kantonrechter behandeld. Dit zijn consumptieve kredieten met een oorspronkelijke kredietsom van   ten hoogste ad € 40.000.  De kantonrechter kan, indien zij niet de bevoegde rechter is, de zaak ambtshalve doorverwijzen naar de juiste rechtbank (art. 71 Rv e.v.). Dit kan ook op verzoek van een van de procespartijen worden gedaan.

Relatieve competentie


Nadat is bezien welke rechtbank absoluut competent is om uitspraak te doen, is het zaak te bezien welke rechtbank relatief bevoegd is. Met relatieve competentie wordt bedoeld, de plaats waar de rechtbank, die bevoegd is uitspraak te doen ter zake het geschil, zetelt.

Art. 99 Rv bepaalt dat de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde in beginsel bevoegd is om uitspraak te doen. Indien er geen bekende woonplaats is, is de rechtbank in de feitelijke woonplaats bevoegd.

Bij arbeidsrechtelijke zaken is de rechtbank in de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht ex art. 100 Rv en voor huurzaken geldt dat de rechter in het gebied waar het gehuurde zich bevindt, bevoegd is.

In de praktijk


Wij komen in onze praktijk veelvuldig tegen dat dagvaardingen worden aangeleverd waarin de absolute of relatieve competentie onjuist is.
Het is onze taak als gerechtsdeurwaarderskantoor om hierop te letten en dit aan te passen, zodat er geen herstelexploot uitgebracht hoeft te worden en de gerechtelijke procedure geen onnodige vertraging oploopt.

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders


Wij zijn gespecialiseerd in Incasso, Proces-, Beslag- en Executierecht en het verrichten van ambtshandelingen. Wij voeren de gerechtelijke procedures bij de kantonrechter voor geldvorderingen tot € 25.000, in zaken met betrekking tot huurvorderingen (huurachterstanden, ontruimingen etc. ) en vorderingen welke onder de WCK vallen.
Wij onderscheiden ons door onze ervaren partners die tevens de dossierbehandelaars van uw zaak zijn.

Ons motto is: “Anderen beloven…. Wij maken het waar”.

Digitaal Beslagregister

Vanaf 1 januari 2016 is het Digitaal Beslagregister gefaseerd ingevoerd. Dat is een centraal systeem waar alle beslagen móéten worden ingeschreven en dat móét worden geraadpleegd alvorens er beslag wordt gelegd of een dagvaarding wordt uitgebracht. Het Digitaal Beslagregister heeft als doel om de schuldeiser inzicht te geven waardoor onnodig hoge kosten worden voorkomen en de beslagvrije voet wordt gerespecteerd.

Voorheen was het zo dat gelegde beslagen nergens per debiteur werden geregistreerd en voor de schuldeiser niet inzichtelijk waren. Het kon dus gebeuren dat er meerdere beslagen per debiteur werden gelegd en hierdoor onnodig kosten werden gemaakt. Daarnaast kon het gebeuren dat mensen met schulden onder de bestaansnorm kwamen te leven door opeenstapeling van de beslagleggingen. Het Kabinet heeft daarom besloten om een centraal Digitaal Beslagregister op te richten.

Bescherming van schuldenaar
Vanaf 1 januari is er gestart met het registreren van alle derdenbeslagen. Voorbeelden hiervan zijn beslag op salaris, uitkering, belastingtoeslag of voorlopige teruggave. Een gerechtsdeurwaarder moet vanaf 1 januari 2016 het gelegde derdenbeslag binnen drie werkdagen inschrijven in het beslagregister. Daarnaast moet hij veranderingen ook binnen drie werkdagen in het digitale systeem verwerken. Dit geldt voor nieuwe beslagen. Lopende beslagen worden in 2016 gefaseerd ingeschreven. De deurwaarder moet vervolgens het register raadplegen voordat hij beslag gaat leggen, maar ook voordat hij een dagvaarding gaat uitbrengen. Op deze manier wordt de schuldenaar beschermd en wordt de beslagvrije voet gerespecteerd zodat hij niet onder het minimum komt te leven.

Wat verandert er voor de opdrachtgever?
Doordat er nu meer inzicht is in de beslagen die eventueel al bij de klant-debiteur zijn gelegd, kan de gerechtsdeurwaarder een beter advies geven. Hij weet beter of er mogelijkheden zijn om de vordering te incasseren. Daarnaast moet hij de opdrachtgever informeren als het niet mogelijk is om binnen drie jaar de vordering te verhalen op de klant-debiteur. Wil de opdrachtgever dan toch dat de deurwaarder overgaat tot een ambtshandeling, bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding of het leggen van beslag, dan moet hij daarvoor expliciet opdracht geven. Er is dus voor de opdrachtgever een actievere rol weggelegd. Nog meer dan al het geval was, gaat de gerechtsdeurwaarder hem betrekken bij het advies en uiteindelijk zal de opdrachtgever beslissen welke actie zal volgen.

Het voordeel van het Digitaal Beslagregister is dat de opdrachtgever een completer beeld heeft van de situatie en de verhaalmogelijkheden, maar ook dat de klant-debiteur wordt beschermd en de schulden niet nog meer oplopen.